Sverige behöver fler entreprenörer och företagare – inte färre

I dag har Skattebetalarna lämnat ett remissyttrande över betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75).

Skattebetalarna är mycket kritiska till utredningens samlade förslag. Entreprenörer och företagare behöver stabila och förutsägbara regler. De så kallade 3:12-reglerna är ett komplext regelverk som ändrats 23 gånger på 25 år. Nu är det alltså dags igen.

Förslagen vrider tillbaka de positiva förändringar som genomförts sedan 2006 och som även bidragit till att skatteintäkterna från 3:12-kollektivet ökat väsentligt. De bärande tankarna till dagens utformning av regelverket var att förenkla för företagare, ta ökad hänsyn till risk och främja sysselsättning. Utredningens förslag går på tvärs mot denna syn och innebär en allvarlig försämring. Genomförs utredningens samlade förslag riskerar det att slå hårt mot företagande, sysselsättning och tillväxt.

Läs remissyttrandet här