Spaningar från juristerna

Spaning november 2017.

Krångliga regler är en stor börda för företagare idag, och gör dessutom att färre vågar starta eget. Företag och företagare som råkar illa ut för att de misstolkat reglerna är alldeles för många. Och eftersom det är staten som påtvingar företagen dessa regler är det sannerligen inte för mycket begärt av de styrande politikerna att de tar sitt ansvar genom att låta arbetet med en förenkling av skattesystemet få högsta prioritet. Med ett skattetryck i världsklass kan det väl ändå inte vara att be om för mycket att skattereglerna åtminstone är begripliga? Läs hela juristernas krönika på Regelbloggen här.

 

Spaning maj 2018.

Skatteverket behöver öka kompetensen hos sina handläggare i frågor om bevisbörda och beviskrav. När det gäller det exempel som vi tar upp ovan skulle en lämplig åtgärd t.ex. kunna vara att avkräva att det i ett skattebeslut där skattetillägg påförs, alltid förs ett från sakfrågan självständigt resonemang kring huruvida Skatteverkets bevisbörda är uppfylld när det gäller skattetillägget. Tyvärr är detta något som i alltför många beslut inte existerar. Läs hela juristernas debattartikel på Företagande.se här.

 

Spaning juni 2018

Visste du att utlandssvenskar får bekosta sin begravning två gånger?

Via skattsedeln betalar den som är folkbokförd i Sverige en så kallad begravningsavgift. Denna stiger proportionellt med inkomsten, och det är därför egentligen inte fråga om någon avgift utan om en skatt. Huruvida man är medlem i Svenska kyrkan eller inte saknar betydelse för betalningsskyldigheten. Efter livets slut står samhället för kostnaderna för bl.a. kremering, lokal för begravningsceremoni och gravplats under det första kvartsseklet.

Den som inte är folkbokförd i Sverige betalar ingen begravningsavgift, men vid dennes frånfälle står inte heller samhället för ovan nämnda kostnader. Dessa måste istället bekostas av dödsboet, dvs. i praktiken av de efterlevande. Detta innebär att den som betalar begravningsavgift under hela sitt arbetsliv och som pensionär väljer att bosätta sig utomlands kommer att få betala samma kostnader två gånger.

I en motion från Kerstin Lundgren (C) från 2017 föreslogs att man skulle utreda möjligheterna att för utlandssvenskar frivilligt betala en begravningsavgift. Motionen avslogs dock.

Så länge den nuvarande ordningen består anser vi att den som ska flytta utomlands bör fundera på att teckna en försäkring som berättigar till ersättning för ovan nämnda kostnader.

 

Spaning oktober 2018

Enskild näringsverksamhet eller aktiebolag?

Många brottas med frågan om man ska vara enskild näringsidkare eller ha ett aktiebolag? Något generellt svar finns inte då båda varianterna har sina för- och nackdelar.

Det brukar hävdas att den som har aktiebolag slipper personligt betalningsansvar för bolagets skulder, och det är en sanning med en viktig modifikation. Är verksamheten förlustbringande måste man vidta aktiva åtgärder för en samlad avveckling i rätt tid för att undgå personligt ansvar.

Vilken företagsform som lönar sig bäst skattemässigt beror på omständigheterna. Om verksamhetens intäkter i huvudsak härrör från arbetsinsatser (läkare, it-konsulter m.fl.) lönar det sig ofta bäst med aktiebolag. Härrör intäkterna i huvudsak från innehav av värdefulla tillgångar (t.ex. skog, hyreshus) kan det istället löna sig bättre att vara enskild näringsidkare. Detta beror på att tillgångarnas värde möjliggör så kallad positiv räntefördelning, vilket innebär att inkomster beskattas i kapital trots att de genererats i näringsverksamheten. Om man kan leva med den extra administrationen är det inte ovanligt att det allra bästa är att starta både en enskild näringsverksamhet och ett aktiebolag. Man kan då komma i åtnjutande av de lägre socialavgifter som belastar enskild näringsverksamhet jämfört med aktiebolag samtidigt som man kan börja bygga upp ett utdelningsutrymme i aktiebolaget som du kan börja använda om du senare övergår till att bedriva din verksamhet i aktiebolaget. Det ska framhållas att en förutsättning för att bygga utdelningsutrymme är att du driver åtminstone en viss verksamhet i aktiebolaget så att aktierna där ses som kvalificerade.    

 

Spaning november 2018

Dagarna blir kortare och för de flesta är det innevarande beskattningsåret snart till ända. Till dess att nyårsklockan ringer finns det dock fortfarande chans att påverka vad som ska hamna i deklarationen för beskattningsåret 2018.

Funderar du på att renovera någon del av din bostad? I så fall kan det vara optimalt att arbetet delas upp mellan årsskiftets sidor så att du kan använda så mycket ROT som möjligt.

Avslutade du under året en näringsverksamhet som slutade på minus? I så fall kan det finnas anledning att vänta med att realisera en kapitalvinst till efter årsskiftet, för från och med då får du kvitta 70 procent av det slutliga underskottet mot kapitalinkomster.

Har du möjligtvis något gammalt bostadsuppskov liggande som genererar årliga schablonintäkter och förr eller senare måste skattas fram? I så fall passar det som handen i handsken att skatta fram lagom mycket av uppskovet sådana år som det annars hade uppstått ett större underskott av kapital än du annars hade kunnat få full skattereduktion för.

 

 

14:50

2018-06-19

Var med och påverka - bli medlem

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 195 kronor. Swisha 195 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem