Radiotjänst – betala tillbaka nu!

 

Radiotjänst backar

Välkommet besked från Radiotjänst måndag 16 juni! Radiotjänst återbetalar inbetalda radio- och tv-avgifter för dator/surfplatta/mobiltelefon. Tack alla för det mycket stora stödet i denna fråga och för engagemanget i vår kampanj! 

Hur får man tillbaka pengarna?

Beskedet från Radiotjänst är att de arbetar för högtryck med att upprätta en effektiv process för att hantera återbetalningarna. Samtliga nya avgiftsbetalare sedan februari 2013, som kan ha rätt till återbetalning, kommer att få ett brev som i detalj beskriver hur man går tillväga. Återbetalning kan inte ske per automatik då Radiotjänst inte registrerat om det är en dator eller tv-apparat som legat till grund för avgiften.

Bakgrunden till kampanjen

Högsta förvaltningsdomstolen slog fredagen den 13 juni fast att datorer inte kan beläggas med tv-avgift. 

"Sammanfattningsvis finner Högsta förvaltningsdomstolens att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program och att en webbsändning inte heller kan anses utgöra en utsändning eller vidaresändning i avgiftslagens mening."

Resonemang kring ”tv-mottagare”

"Av avgörande betydelse är emellertid att det här är fråga om att bestämma räckvidden av en betungande lagstiftning. Frågan gäller ytterst om enskilda kan åläggas avgiftsskyldighet för innehav av datorutrustning med internet-uppkoppling. Någon sådan skyldighet har inte funnits tidigare och om en förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas. 
Högsta förvaltningsdomstolen finner mot nu angiven bakgrund att begreppet ”avsedd” inte kan ges den innebörden att en dator med internetuppkoppling ska anses vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program."

Resonemang kring ”webbsändning”

"Mot bakgrund av regleringen i 1 kap. 6 § första stycket YGL bör en webbsändning även vid tolkningen av avgiftslagens utsändningsbegrepp anses vara tillgänglig endast på särskild begäran. En webbsändning kan då inte anses utgöra en utsändning eller vidaresändning i avgiftslagens mening."

Här kan du läsa domen:

Pressmeddelande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolen

Radiotjänst meddelar att de inte betalar tillbaka

Radiotjänst ger samma dag beskedet att de vägrar betala tillbaka felaktigt indrivna avgifter.

"Avgifter påförda under perioden 2013-02-01-2014-06-13

Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär ny praxis fr o m 2014-06-13. Fram till detta datum har rättssystemet bekräftat tidigare praxis. Detta innebär att tidigare avgifter är korrekt påförda och kan ej återbetalas."

Skattebetalarna kräver att Radiotjänst betalar tillbaka

Skattebetalarnas uppfattning är att domen är en seger för det sunda förnuftet och för rättssäkerheten. Beskeden är tydliga: En dator är ingen tv! Och Radiotjänst kan inte på egen hand ändra tolkningen av lagen. Det är också ett glatt besked till alla företagare som nu slipper betala tv-avgift för sina datorer. Och privatpersoner som valt att inte ha tv slipper både avgiften och indrivningssamtalen från Radiotjänst.

Vi krävde att Radiotjänst tänker om. Högsta förvaltningsdomstolen är högsta uttolkare av reglerna om TV-avgift. Om den kommit fram till att det saknats lagstöd för att ta ut avgift för datorer så är det klart att pengarna ska betalas tillbaka om man krävt in avgifterna med stöd av samma lagstiftning.

Skattebetalarnas förening bestämde oss för att göra två saker för att skapa rättvisa:

  1. Driva kampanj för vårt krav att Radiotjänst ska följa domstolens beslut och betala tillbaka alla felaktigt indrivna avgifter.
  2. Hjälpa enskilda personer och företag att driva sina ärenden - gentemot Radiotjänst och i domstol.

 

Om du vill avanmäla ditt tv-innehav

Här kan du avanmäla din tv-avgift (om du inte har tv-apparat, utan bara dator och mobil)

Information om bolaget Radiotjänst

Vad media skriver om Radiotjänst

En sammanställning av vad media skriver om Radiotjänst och tv-avgiften. Tipsa gärna om andra artiklar i ämnet.

Varför driver Skattebetalarna denna fråga?

Det finns flera skäl till att Skattebetalarnas förening engagerar sig i denna fråga. 

För det första är Tv-avgiften i teknisk (och praktisk) mening att betrakta som en skatt (punktskatt på innehav av tv-mottagare). Det är riksdag och regering som beslutar om avgiften. Och den som inte anmäler att hushållet eller företaget har tv-mottagare riskerar polisanmälan och böter (22 § lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst).

För det andra är en av föreningens prioriterade frågor att vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga. Och det är på denna punkt vi anser att Radiotjänsts agerande är fel - att de på eget bevåg börjat ta betalt för nya apparater på väldigt tveksamma grunder (och som nu även domstolen slagit fast, felaktiga grunder) och sedan att de först inte ville rätta sig efter domstolens beslut och betala tillbaka pengarna.

Och för det tredje har Radiotjänst i praktiken infört en extra småföretagarskatt på drygt 2000 kronor årligen. Det motsvarade en extra uttaxering från landets företagare på uppemot 1 miljard kronor.