Lägg tid på din deklaration!

Läs mer

Deklarationsdags!

Som vanligt så här års erbjuder Skattebetalarnas jurister dig hjälp och tips inför din deklaration. Den tekniska utvecklingen har knappast förenklat skattejuridiken, men den har åtminstone gjort det enklare såväl att upprätta deklarationen som att lämna in den till Skatteverket. Gott så, men vi vill understryka att det finns flera skäl att vara noggrann istället för att ha som huvudmål att deklarera med minsta möjliga arbetsinsats.

Dels riskerar man annars att behöva betala mer skatt än nödvändigt, exempelvis för att man missar avdrag man har rätt till. Dels kan någon förtryckt uppgift vara felaktig, och om så är fallet löper man risk att påföras skattetillägg för att man inte på egen hand aktivt korrigerat den felaktiga uppgiften. 

Här är skattejuristernas bästa tips

Många glömmer att göra avdrag som de har rätt till. Det kan handla om resor för att söka jobb om man är arbetslös, eller parkeringsavgifter som är relaterade till utfört arbete. Den som jobbar kan ha rätt att dra av arbetsredskap eller kostnad för dubbel bosättning. Andra avdrag kan gälla kapitalförluster, räntor eller uthyrning av privatbostad. Nedan följer ett urval av exempel på sådant du kan få göra avdrag för.

 • Utgifter för skyddskläder och skyddsutrustning som endast används i tjänsten.
 • Utgifter för resor och andra utgifter som du haft i samband med att du sökt lämpliga arbeten (om du är mellan jobb och har fått arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa).
 • Utgifter för nödvändiga arbetsredskap som arbetsgivaren ej tillhandahåller, exempelvis dator, facklitteratur och mobiltelefon.
 • Arbetsrum, om din arbetsgivare ej tillhandahåller detta.
 • Resor i tjänsten (tjänsteresor).
 • Resor till och från arbetet (arbetsresor). För att få avdrag för resor med egen bil ska avståndet mellan bostaden och arbetet vara minst fem kilometer. Du ska dessutom tjäna minst två timmar per arbetsdag på att använda egen bil i stället för att färdas kollektivt.
 • Parkeringsavgifter vid arbetsplatsen, om du i tillräcklig omfattning har använt egen bil i tjänsten.
 • Dubbel bosättning, om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort och har behållit en bostad på den tidigare bostadsorten.
 • Kapitalförlust vid försäljning av värdepapper, bostad och andra kapitalplaceringar.
 • Räntor på lån från privatpersoner (räntor på lån hos banken är förtryckta och därmed inget du behöver fylla i själv, du behöver endast kontrollera att beloppen är korrekta).
 • Räntekompensation, om du har avbrutit ett bundet lån och har fått betala ränteskillnadsersättning.
 • Uthyrning av privatbostad beskattas under inkomst av kapital med 30 procent. Ett schablonavdrag om 40 000 kronor får göras, liksom ett ytterligare tillägg vars storlek bland annat beror på vad det rör sig om för typ av ägandeform.

Skatteoptimera genom att begära omprövning

Ibland inser man i efterhand att man borde ha gjort någonting på ett annat sätt. Likväl som i livet i stort gäller detta redan inlämnade deklarationer. Man kan exempelvis upptäcka att det med facit i hand hade varit bäst om man hade begärt uppskov när man deklarerade en bostadsförsäljning för några år sedan. I vissa fall går det lyckligtvis att reparera skadan i efterhand.

Huvudregeln är att omprövning kan begäras till och med utgången av det sjätte året efter beskattningsåret. Det innebär att det under hela år 2018 är möjligt att begära omprövning hela vägen tillbaka till inkomståret 2012. Antag exempelvis att du år 2013 sålt en bostad med vinst och skattat av denna, och år 2017 sålt din nästa bostad med en lika stor förlust. I enlighet med vad som förklaras under rubriken ”Bostadsuppskov eller inte – det är frågan” hade det varit bättre om du hade begärt uppskov med vinsten i stället för att skatta av den.

Förutsatt att du hade uppfyllt villkoren för uppskov när du ursprungligen deklarerade för beskattningsår 2013 behöver du dock inte misströsta. Du kan nämligen begära omprövning av din gamla deklaration och få bli beskattad på samma vis som om du hade begärt uppskov redan från början. Det ska dock observeras att möjligheten att skatteoptimera genom att begära omprövning gäller långt ifrån alla situationer. Närmare bestämt är det bara möjligt när en viss faktisk situation hade kunnat deklareras på fler sätt än ett.

Bostadsuppskov, som ju är frivilligt, är ett exempel på detta. Periodiseringsfonder för enskilda näringsidkare är ett annat. (På grund av en specialregel har aktiebolag inte denna valfrihet, men detta kan inte utvecklas ytterligare i detta sammanhang.) Avslutningsvis ska nämnas en situation som lätt förväxlas med ovanstående. Ofta styrs beskattningen av vid vilken tidpunkt en visst konkret händelse inträffade, exempelvis när ett avtal träffades.

Vanliga fel i deklarationen

Det är lätt att göra fel i deklarationen. Nedan har vi listat några vanliga misstag.

Inkomstdeklaration 1, inklusive NE- och N3A-bilagorna:

 1. Glöm inte att återföra uppskovsbelopp vid försäljning av bostad där preliminärt uppskov getts, alternativt att ansöka om slutligt uppskov.
 2. Glöm inte att eventuell minskning och ökning av expansionsfonder ska överföras till huvudblanketten.
 3. Glöm inte att eventuell positiv och negativ räntefördelning ska överföras till huvudblanketten.
 4. Kontrollera om periodiseringsfond måste återföras (obligatorisk turordning finns).
 5. Kontrollera att du inte råkat dra av samma utgiftsräntor i både inkomstslaget näringsverksamhet och inkomstslaget kapital.

Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 (för bolag, med mera)

 1. Kan det finnas ett outnyttjat underskott från föregående år? Glöm i så fall inte att föra in det.
 2. Kontrollera om periodiseringsfond ska återföras (obligatorisk turordning finns).
 3. Kontrollera att samtliga ej avdragsgilla kostnader är återförda.
 4. Kontrollera om andra ej bokförda intäkter finns.

Fördjupad information om deklarationen

Ytterligare tips och råd inför din deklaration kan du hitta i senaste numret av vår medlemstidning Sunt Förnuft:
Deklaration Sunt Förnuft 2018